CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1852
Concert van de Heeren Frans Coenen en Ernst Lubeck

Op zijn reis door Amerika heeft Frans Coenen voor de tweede keer Curaçao bezocht, thans vergezeld van zijn landgenoot Ernst Lubeck; immers zien wij op 7 Augustus 1852 de volgende aankondiging:

Groot Concert

"Heden avond zal de heer Frans Coenen, solo violist van Z.M. den Koning der Nederlanden en de heer Ernst Lubeck, Honorair Leeraar aan de Koninklijke Muziekschool te 's-Gravenhage, hun laatste concert geven in het hotel Concordia, waarvan programma is gedrukt en op laatstleden Donderdagavond uitgedeeld".

Ernst Lubeck is te 's-Gravenhage de 24e Augustus 1829 geboren. Het volgende artikel moge getujgen van de prestatie van deze kunstenaars.

"De heeren Frans Coenen en Ernst Lubeck zijn verleden week van Maracaibo al hier aangekomen teneinde eene scheepsgelegenheid naar een der havens van Nieuw Grenada te vinden. Zoodra hunne aankomst bekend was, werd algemeen de wensch geuit om den heer Coenen andermaal te horen spelen; men deed daartoe aanzoek en niettegenstaande het gemis van een geschikt lokaal hebben de beide heeren welwillend aangenomen een concert op Donderdagavond (5 Augustus) op het hotel Concordia te geven, aangezien hun vertrek van hier op Zaterdag bepaald was; tot groot genoegen echter van het kunstminnend publiek dezer kolonie is hun vertrek tot Maandag uitgesteld en hebben zij besloten nog een concert op hedenavond (7 Augustus) te geven. Het concert van verleden Donderdagavond heeft algemeen voldaan; eenieder, die hetzelve bijgewoond heeft, is hoogst tevreden van daar gegaan. De beide heeren toonkunstenaars hebben hunne taak uitmuntend uitgevoerd en hebben herhaaldelijk welverdiende toejuichingen verworven. AI de stukken werden door het publiek aangehoord met eene belangstelling en eene aandacht, welke niet te verstoren was. Het Carneval de Venice heeft evenals bij de vorige gelegenheid de lachspieren van een ieder in beweging gebragt. (Sic!) Dit stuk blijft altoos nieuw".
"Het lokaal was overvol en waren er meer zitplaatsen te bekomen, zoo zoude de opkomst talrijker geweest zijn. Wij raden degenen aan, die de heeren Coenen en Lubeck nog niet gehoord hebben, om de gelegenheid van dezen avond niet te verzuimen; het zal hun voorzeker berouwen dit concert niet bijgewoond te hebben. De komst van de heeren Coenen en Lubeck alhier doet op nieuw het gemis gevoelen van een geschikt gebouw tot het geven van concerten en opvoeren van toneelstukken. De wensch is menigmaal geuit geworden, dat zoodanig een gebouw door vereenigde bijdragen moge daargesteld worden; wij hopen deze wensch eerlang vervuld te zien".

Wat betreft laatstgenoemde verzuchting omtrent een geschikt lokaal voor concerten, is nu, honderd jaar later, de wens nog niet in vervulling gegaan.

<1851 | 1853>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003