CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1859

Blijkbaar aangemoedigd door het succes, dat François Pennella heeft gehad met zijn optreden op de concerten van het vorig jaar, bood
hij op 4 Februari van dit jaar opnieuw aan het publiek zijn diensten aan voor het geven van fluit-, piano-, harp- en zangles te zijne huize No.2 op Scharloo.
Uit de pers:
"Op Woensdag 4 Mei gaf Mevrouw Cecilia Sarmann de Paez, met medewerking van eenige muziek liefhebbers dezer kolonie, in het beneden lokaal van de Loge Igualdad, welwillend daartoe afgestaan, haar eerste concert, hetwelk door een talrijk en aanzienlijk publiek werd bijgewoond.
Het concert heeft aan het opgekomen publiek, dat meer dan eens bewijzen van zijne goedkeuring en tevredenheid gaf, veel genoegen verschaft. Mevrouw de Paez heeft vijf malen gezongen en telkenmale vielen haar herhaalde toejuichingen ten deel. Zij heeft hare taak op eene uitstekende wijze vervuld. Het orkest onder leiding van den heer J. G. Palm, heeft zich verdienstelijk van zijne taak gekweten, en de heer Pennella heeft meesterlijk zijne partijen op de fluit en de harp uitgevoerd.
Wij twijfelen geenszins of het kunstminnend publiek, hierdoor aangespoord, de concerten van Mevrouw de Paez talrijk zal bijwonen".

Het tweede concert werd op Zondag 8 Mei gegeven.

Op Zondag 18 en 25 September en 18 October hebben de heeren P. Villain en F. Pennella concerten gegeven in de zaal van de Loge Igualdad op Scharloo, waarna eerstgenoemde op 29 December aan het geëerde publiek bekend maakte, dat hij lessen op verschillende instrumenten zou geven en ook piano's stemde, dit laatste voor f 2.50 per keer.

<1858 | 1860>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003