CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1862

Niettegenstaande gedurende zes maanden van het jaar 1862 hier een hevige pokkenepidemie heerste, heeft zulks de artisten niet kunnen weerhouden. Curaçao te bezoeken. Wij zien op 4 Juli van dit jaar met groot gebaar aangekondigd, dat een Lyrisch gezelschap, directeur Eugenio Bellini (een nakomeling van de opera-componist Bellini?) een abonnement heeft geopend voor zes uitvoeringen. Dit gezelschap bestond uit: Mevr. Anetta Garefeli de Bellini, prima donna; Mej. Eugenia Bellini, jongste prima donna; Cayetano Suarez, eerste tenor, Julio Campagnoli, eerste bariton, Enrique Campagnoli, eerste bas, Eugenio Bellini, basso buffo.
De eerste uitvoering vond plaats op 20 Juli, aangekondigd als groot vocaal concert. Op de tweede uitvoering op 6 Augustus werd de opera Don Pasquale van Donizetti opgevoerd. Het orkest, samengesteld uit amateurs, die zich welwillend hadden aangeboden, speelde onder directie van J. G. Palm, en bestond uit P. Eskildsen, piano, M. Daal, viool, J. H. Quast, fluit en A. Bethencourt, violoncel, en anderen. Dit laatste moet wel beschouwd worden als bombastise reclame; want waarom anders ook niet de namen van deze anderen genoemd?
Blijkbaar is het bij deze twee uitvoeringen gebleven, want 12 Augustus begint de Opera Italiana van Luisia Olivieri en Rossi met de Lucia di Lammermoor een reeks uitvoeringen in het Theater (?) op de Wert van J. E. van der Meulen (de tegenwoordige Westwerf) te geven, die zeer in de smaak van het publiek zijn gevaIlen. Achtereenvolgens werden opgevoerd: 18 Augustus Ernani; 23 Augustus La Fille du Regiment, 30 Augustus La Traviata en 6 September Attila. De artisten waren Rosina Olivieri de Luisia, prima donna, Sr. Luisia, bas, Sr. Rossi Querra, bariton, Oresta Sindici, jonge tenor, en Reman Ysaze, pianist.
Dit gezelschap is blijkbaar een van die gezelschappen geweest, zoals er velen Curaçao hebben bezocht, bestaande uit slechts een paar zangers en zangeressen en die opera's opvoeren, met begeleiding van een piano, en waarbij aIle en de voornaamste aria's en recitatieven worden voorgedragen en aIle koorpartijen worden overgeslagen. Deze gezelschappen kwamen vroeger aIle op eigen risico op Curaçao; men moest derhalve nemen wat men kreeg; bovendien waren de mensen met veeleisend en stelden zich met weinig tevreden. Ik zou willen weten wat men zou zeggen als thans bijv. de Kunstkring een abonnement voor dergelijke uitvoeringen zou openstellen.

Dit noodlottig jaar, voor wat de gezondheidstoestand betreft, besloot in December met drie vocate en instrumentale concerten, gegeven door Martin Simonsen, solo violist van Z.M. de Koning van Denemarken, en Fanny Simonsen, prima donna van de Opera van Parijs.

Zoals uit de voorgaande bladzijden blijkt, werden verschillende concerten, uit gebrak aan een geschikte zaal, in hotels gegeven. Dat er met de inrichting van een hotel hiermede rekening werd gehouden, toont onderstaand uittreksel uit een advertentie duidelijk aan:

International Hotel van Williams & Co.

Dit etablissement, gelegen in het luchtigste en meest bezochte gedeelte der stad aan de waterzijde, is geheel nieuw opgetrokken en bevat de volgende afdeelingen, t.w.:
A. ..........................                                                                                  C. Philharmonische Societeit.

Tot deze zullen slechts toegelaten worden de geabonneerden en hunne families, benevens vreemdelingen, die door eerstgenoemden voorgesteld en door de inrigters goedgekeurd zijn.

Curaçao 31 December 1862.                                J. F. W I L L I A M S        

                                                                         M. B. G O R S I R A 

                                                                                                  C. H. T I L L E R M A N

<1861 | 1863>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003