CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1871

In 1871 bood een zekere Juan E. Delgado, meester op de piano, viool en solfege zang, zijn diensten aan het publiek aan. Of de muzieklessen van deze Juan Delgado van hem een Juan el Gordo hebben gemaakt, is mij niet gebleken.

In dit jaar heeft voor het muziekleven van Curaçao een gewichtige gebeurtenis plaats gevonden. Reeds lang deed de behoefte aan een schouwburg zich ernstig gevoelen, totdat de heer Jacob J. Naar het plan opvatte om op een hem toebehorend terrein op Pietermaai voor eigen rekening een theater te bouwen. Dit theater kwam in 1871 gereed en werd op 27 Augustus van dit jaar ingewijd. Opgevoerd werd het toneelstuk La Gracia de Dios, terwijl een amateursorkest hieraan muzikale luister bijzette. Dit theater, dat naar zijn eigenaar de naam "Theater Naar" kreeg, stond op dezelfde plaats, waar in 1941 de Stadsschouwburg is verrezen, doch besloeg slechts de oppervlakte van het toneel met bijbehorende kleedkamers en bergruimte van de tegen- woordige stadsschouwburg. Desniettegenstaande werd het Theater Naar begroet als een ruim en luchtig lokaal, dat in een reeds lang gevoelde behoefte voldeed.

<1870 | 1872>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003