CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1882

Bij de beoordeling van het muziekleven is het van belang te weten niet alleen of door een groep mensen muziek wordt beoefend, maar ook of er van de kant van het publiek belangstelling getoond wordt voor hetgeen op dit gebied wordt gepresteerd. In dit verband kan het van belang zijn te lezen wat C.D. Meijer in het nummer van 2 Februari 1882 van De Wekker hierover schrijft, nadat hij een bezoek had gebracht aan de Societeit Union op een avond, dat daar het orkest "Harmonie" een uitvoering gaf. Hij schrijft namelijk het volgende:
"Wij onthouden er ons thans van om weder lof toe te zwaaien aan het gezelschap. Onder leiding van een musicus als Ulder, met medewerking van een mededilettant als Bethencourt, met jongelingen, die voor en door de muziek leven en daardoor het schoone voorbeeld aan de Curaçaosche jeugd geven om op een edele wijze hun tijd te besteden, kan het niet anders of de Harmonie moest opwassen tot hetgeen zij thans is, n.l. een der beste muziekgezelschappen, welke hier bestaan hebben; doch dit bedoelen wij heden met ons schrijven niet, maar wet iets anders. Onaangenaam gestemd Meijer had namelijk eerst een vergadering van den Kolonialen Raad bijgewoond kwamen wij tegen acht uur in de Societeit; doch kwamen spoedig door de schoone muziekuitvoeringen in een beteren luim. In een betere luim? Gedeeltelijk. Onder de tegenwoordigen zagen wij slechts eenige leden der Societeit Union, alsmede verscheidene geintroduceerde vreemdelingen maar, geen enkel contribueerend lid van "Harmonie". Het ware toch te wensen, dat de Curaçaonaars in aIle zaken niet die onverschilligheid aan den dag legden, welke zeer nadeelig op de bestaande instellingen hun lands werkt".

Aan deze onverschilligheid zijn wij zo langzamerhand gewend geraakt!

Sedert 1 Juli 1881 was de directie van het muziekkorps van de schutterij van Palm op Ulder overgegaan. Deze is op de door Palm ingeslagen weg voortgegaan en heeft getracht van dit korps te maken wat er van te maken viel. Onder zijn leiding gaf dit korps op 30 Maart 1882 vóór het gouvernementshuis een uitvoering, waarover Palm het volgende heeft geschreven:
"In aanmerking genomen, dat bijkans de helft der muzikanten uit eleven bestaat, hebben zij vrijwel hunne partijen afgespeeld. Bij uitzondering hebben in de Elisir d' Amore de 1ste cornettist, de Ie en 2e, saxhornbassist en de Es klarinettist uitgemunt. Het ensemble heeft zeer wet voldaan. Het valt niet te ontkennen, dat er eenige gaping bestond in de accompagnement instrumenten. Er ontbraken 2 Baritons, een Bombardon mi bemol en voornamelijk een principale B klarinet; wat het laatste betreft zal ik voorloopig in de groote stukken de partij van dat instrument spelen totdat ik een goeden Klarinettist zal hebben gevormd. Ieder muziekkenner of dillettant zal de overtuiging opgedaan hebben, dat de heer Ulder als kapelmeester al het mogelijke doet om een goed muziekkorps bijeen te krijgen en dat hij, om het korps zoover te brengen, geen opoffering te groot heeft geacht. Hij verdient daarvoor den lot van eenieder, die de muziek lief heeft en het is mijn hartelijke wens, dat hij, als erkenning zijner verdienste, weldra door het koloniaal bestuur tot luitenant-kapelmeester worde benoemd".

Aan deze wens is door het bestuur voldaan, want op 19 December van dat jaar werd aan Ulder de rang van tweede luitenant verleend.
Op 10 Juni 1882 werd met een openingsfeest, bijgewoond door de Gouverneur en echtgenote, een nieuwe societeit, de Buiten-Societeit, van de heer Mordechay Capriles, aan de De Ruyterkade (op de hoek van de Bakkerstraat) geopend. Deze societeit is een gelegenheid geworden, waar verschillende uitvoeringen werden gegeven. Reeds een week na de opening gaven Mevr. J. de Viscenti en Maria Clans, beiden sopraan, en Tomas Grossi, bariton, die zich in verschillende hoofdsteden van Europa en van de Nieuwe Wereld hadden doen horen, en zich op doorreis op Curaçao bevonden, er een concert. De pianobegeleiding was in handen van G.B. Galvani.

Het orkest Harmonie gaf op 3 Juli en op 6 September respectievelijk zijn derde en vierde concert in deze soieteit, terwijl ook de muziekkorpsen van de schutterij en van het garnizoen zich vaak op het terrein van de Buiten-Societeit lieten horen.

Van Dinter, die, blijkbaar wakker geschud door de werkzaamheid van Palm, niet voor deze wilde onderdoen, heeft de prestaties van zijn muziekkorps weder opgehaald, want wij lezen over een concert, dat het militaire muziekkorps op 1 Juli 1882 in de Buiten Societeit heeft gegeven, "dat het korps in den laatsten tijd zeer vele vorderingen had gemaakt en de verschillende nummers van het programma voortreffelijk werden uitgevoerd".
Op 11 November gaf de kapel van het garnizoen onder leiding van Palm (van Dinter was met verlof), lid van verdienste van de Buiten Societeit, er een concert. Uitgevoerd werden: Buiten Societeit, marsch van Walch; Twede fantasie en Mazurka Eliza, van Palm; Grenadiersmarsch van Eugene Brazini; Eerste fantasie, Wals Annie en Baron van Heerdt marsch, van Palm; deze laatste marsch opgedragen aan Gouverneur N. van den Brandhof; (hoe die combinatie te rijmen is, is mij niet duidelijk); Te gusta? polka van Ruiz en Danza Casino van Palm. De Curaçaosche Courant schreef, dat "Palm, thans belast met de directie van de kapel, zijn goede naam als solo clarinettist in
twee nummers van het programma had gehandhaafd". Hieruit blijkt, dat Palm dirigeerde en daarbij de solo clarinet partij speelde.

Op 25 November werd in de Buiten Societeit een letterkundige en muzikale Soiree door het gezelschap "Tot nut en beschaving" en het orkest Harmonie gegeven. Wij lezen hierover in de Curaçaosche Courant o.a. "De Harmonie onder leiding van de verdienstelijke musicus Ulder heeft het bewijs geleverd wat energie, volharding en oefening volbrengen kunnen. Muziekuitvoeringen aIs die, waarop dit genootschap het publiek van tijd tot tijd vergast, zouden alle grote steden in Europa tot eere strekken (sic!) Bijzondere vermelding verdienen de heren Fensohn, Van Kluenen en Corsen, die door hun solos op viool, clarinet en piano getoond hebben meesterlijk hun instrument en te kennen. Zuiver en schoon was hun aller spel. Kon zoo'n soiree vroeger op Curaçao worden gegeven? Ja en Nee! De elementen waren er, maar zij waren verspreid, onbekend".
Uiteraard heb ik alleen overgenomen hetgeen over de muziek geschreven is.

Het jaar 1882 werd besloten met een uitvoering ter gelegenheid van het eindexamen en de prijsuitdeling van het Collegium Curaçao op 17 December, waarbij de hierna genoemde heren ter opluistering van deze gebeurtenis zich hebben laten horen. De Curaçaosche Courant schreef in haar verslag hierover o.a. het volgende:
"Wij noemden het examen van het Collegium Curaçao een feest, en in waarheid was het zuIks, want waar de heer C. Ulder zijn diensten verleent, altijd even bereidvaardig ter zijde gestaan door de heren Bethencourt, Corsen, Capriles, Montanus en Maduro, daar is het feest. De schone muziek door genoemde heren in quartet, trios en duos uitgevoerd, verhoogden het aangename des avonds".

<1881 | 1883>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003