CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1898

In het Theater Naar, dat bij deze gelegenheid voor het eerst electrisch verlicht was, gaf de Club Entre-Nous op 12 Februari 1898 een soire variee. "Het talrijke publiek was in verrukking over hetgeen het te zien en te horen kreeg. Men kon zich moeilijk voorstellen, dat het dilettanten en amateurs en niet kunstenaars waren, die men voor zich had". Eerder werd het theater verlicht door middel van kerosene lampen. Dit was trouwens ook het geval met alle huizen en straten op Curacao. Curacao is namelijk van het kerosene licht direct naar het electrisch licht overgestapten heeft de tussenschakel "gasverlichting" niet gekend. Dies werden ook de muziektenten door middel van kerosene lampen verlicht; daarom was steeds een van de muzikanten van de militaire kapel als lampenist aangewezen. In mijn tijd heb ik nog als zodanig gekend Van Dolderen, 1e trompettist, en later De Geus, 1ste althoornist. Deze laatste was dan ook de enige, die de overgang naar het electrisch licht met lede ogen heeft aangezien, omdat hij tengevolge daarvan zijn baantje als lampenist kwijt was en de toelage, die hij daarvoor genoot, moest derven.

Op 26 Maart van dit jaar werd in het Theater Naar een muzieken zanguitvoering gegeven tot stijving van het fonds voor de feestviering ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. De opkomst was zeer talrij. Wat de zang betrof waren enige gedeelten zeer in de smaak gevallen. Uitbundige lof werd vooral aan het orkest onder leiding van J.S. Corsen gegeven, dat zeer veel bijdroeg tot het welslagen der soiree, terwijl het optreden van een mandoline orkest zeker niet onverdienstelijk was.
William C. Gruning, wiens naam in het jaar 1887 genoemd werd als de oprichter van het muziekgezelschap "Crescendo" heeft op 15 April van dit jaar een nieuw gezelschap opgericht onder de naam "La Estudiantina". Deze vereniging stelde zich ten doel "jeugdige muziekliefhebbers in de gelegenheid te stellen organise en rythmise muziekstukken in orkest uit te voeren, de kunstzin aan te kweken en door middel van concert en de liefde voor de composities der voornaamste meesters bij alIen te bevorderen". Een zeer lofwaardig streven, maar of het de oprichter gelukt is, meen ik te moeten betwijfelen.
Dit muziekgezelschap gaf in de maand Augustus zijn eerste concert.

Aan de allegorische optocht gehouden ter gelegenheid van de Kroningsfeesten in Augustus, namen derhalve de muziekkorpsen van het garnizoen en de schutterij, ook deel die van de Italiaanse oorlogsschepen "Carlo Alberto" en "Calabria", behorende tot het eskader, onder admiraal Candiani, dat binnen de haven lag. Bekoord door de welluidende tonen van deze korpsen besloten enige enthousiaste heren uit de burgerij, aangespoord door Manuel S.L. Maduro, wiens naam voorkomt onder de eerste violist en van het muziekgezelschap "Harmonie", een dergelijk korps op te richten. Dit korps, dat oorspronkelijk als fanfarekorps opgericht, de naam van "Orfeo" kreeg en onder leiding van mijn vader J. P. Boskaljon kwam te staan, bestond uit: J.D. Capriles, Es cornet; Manuel S.L. Maduro, 1ste cornet; Morris C. Henriquez, 2e cornet; Lakie Capriles, 1ste bugle; David L. Penha, 2e bugle; A.C. Henriquez, 1ste alto; M.S.L. Mauro, 2e alto; Morris Curiel, 1e bariton; Salomon Penso, 2e bariton; Elias Curiel, 1e trombone; Benjamin de Marchena, 2e trombone; Arturo de Marchenatuba; Abraham Sasso, Es bas; E.S.L. Maduro, roffeltrom; Monti Maduro, grate tram; en Charles Maduro, bekkens.
Het duurde natuurlijk enige tijd, voordat dit korps een uitvoering kon geven, omdat alIen eerst hun instrumenten moesten leren bespelen.

Door de damesvereniging "Club Entre-Nous" werd voor 5 November een soire litteraire et musicale in het Theater Naar aangekondigd ten bate van de slachtoffers tengevolge van een orkaan, dat op de Bovenwindse eilanden had gewoed. Deze soiree is echter niet op die datum gehouden, omdat de lichten, wegens een defect in de leiding, niet wilden branden. Zij vond op de 7e daaraanvolgende plaats.
Men was vol lot over het orkest, dat onder leiding van J.S. Corsen de avond opende met de ouverture "Nabuchodonosor" van Verdi. Het koor uit de opera "La Fille du Regiment" van Donizetti werd fris en opgewekt voorgedragen en gezongen; ook de chansonnette Cora de abanicos werd onberispelijk gezongen. Over het geheel een avond, waarop de Club Entre-Nous opnieuw lauweren had geoogst.

<1897 | 1899>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003