CaribSeek | CaribSeek Books | Curaçao Books | Honderd Jaar Muziekleven op Curaçao

CaribSeek Books
CaribSeek


 
 

Sponsors


1936

In Februari van dit jaar, namelijk op 12 en 13 Februari traden in de Stadsschouwburg op de Brits-Russische zangeres Zorina en de Russische pianist Leo Dimant. Van de aria's, die Zorina zong noemen wij hier de aria Mimi uit La Boheme van Puccini; Connais-tu Ie pays uit Mignon van Thomas; Elegie van Massenet; Ungeduld van Schubert; Aria uit de opera Pique Dame van Tschaikowsky; liederen van Brahms, terwijl Leo Dimant o.a. Bach, Chopin, Debussy, Milhaud, Poulenc speelde.

Het jaar 1936 is voor Curaçao op muzikaal gebied een rouwjaar geworden door het afsterven op 5 Maart van mijn vader J.P. Boskaljon. In hem verloor Curaçao een zijner meest populaire figuren van die tijd. Bij de uitvaart bewees het muziekkorps St. Cecilia zijn dirigent de laatste eer. Onder de treurmarschen, die gespeeld werden, was het laatste werk van de overledene, een treurmarsch Adios a St. Cecilia, welke hij een paar weken tevoren met het korps had ingestudeerd en op die dag voor het eerst werd uitgevoerd. Ook het muziekkorps van de weesjongens van Scherpenheuvel ging aan de lijkwagen vooraf.
Ik moge hier volstaan met de volgende aanhaling uit de toespraak van de heer C.F. Gronemeijer bij de inwijding van de muziektent, die te zijner ere op het Brionplein is gebouwd: "Doch niet alleen buiten, onder meer op de plek waar wij ons thans bevinden, - ook bij verschillende liefdadigheids uitvoeringen was Boskaljon de onmisbare hulp, vaak in organiserende kracht. Zijn composities vielen zeer in de smaak van het publiek door de rythmische en melodieuze bekoring, die van deze muziek uitging. De beminnelijkheid en eenvoud die Boskaljon kenmerkte drukt ook een stempel op zijn werk, dat pretentieloos en onopgemerkt juist in de smaak moest vallen van de bevolkingsgroepen voor wie de muziek voomamelijk was gemaakt, de omstanders van de muziektent, trouwe luisteraars, eerst van de wekelijkse, daama van maandelijkse concerten. Is het een wonder, dat zeer kort na de dood van de algemeen beminde musicus, stemmen opgingen om Boskaljon's gedachtenis te eren op bijzondere en passende wijze? In zeer korte tijd werd een inzameling onder de bevolking met succes bekroond, waaruit het mogelijk was een dubbel doel te bereiken: Boskaljon's betekenis voor Curaçao's burgerij voor altijd in herinnering te houden en daarnevens zijn streven in praktijk te brengen door de oprichting van een muziekpaviljoen, ter aansporing om op de door Boskaljon ingeslagen weg voort te gaan".

De onthulling van dit muziekpaviljoen vond in tegenwoordigheid van Gouverneur Wouters plaats op 3 Januari 1937.

Ten bate van het Boskaljon Comite gaf I.D.O. onder leiding van zijn nieuwe dirigent A.D. van Rozendal op 18 Juni 1936 een concert in de Stadsschouwburg met het volgende programma. Mej. Rachel Moron verleende daarbij hare medewerking. Ouverture Die Fingalshohle van Mendelssohn; Viool concert G gr.t. van Mozart, met P. de Visser als solist; Symphonie mit dem Paukenwirbel van Haydn; Kwartet van Haydn, door een kwartet, bestaande uit: P. de Visser, 1e viool, S.F. van Kekem, 2e viool, H. Sweers, viola, en A.J. Nijhuis, cello; Prelude Op. 3 No.2 van Rachmaninoff; en Le Carnaval des animaux van Saint Saens.
Met dit concert begon I.D.O. onder de bezielende leiding van zijn nieuwe dirigent aan belangrijkheid te winnen.

Voor de vierde maal bezocht de Russische cellist Bogumil Sykora Curaçao en gaf op 17 November, aan de vleugel begeleid door Mevr. Noorduyn, een recital in de Stadsschouwburg, onder auspicien van de Kunstkring, met het Cello concert A kl.t. van Saint Saens en verder werken van Locatelli, Lotti, Mozart, Boccherini, Granados, Glazounov, Urich en Popper.
Op een intieme recital, die deze cellist, aan de vleugel begeleid door Mevr. R. Maal-Hamer op 21 November ten huize Groot Davelaar van de heer C.F. Gronemeijer gaf, speelde hij o.a. Aubade, een compositie van A.D. van Rozendal en Helene & Filigraine van Charles Maduro.

De maand December is een zeer vruchtbare maand geweest op het gebied van concerten. Niet minder dan vier kunstenaars zijn in die maand hier opgetreden. Op 6 December ving het echtpaar Leonie Morpurgo, viool, en Alexander Morpurgo, piano, aan met een concert in het Theater Brion, met het volgende programma: Vioolconcert Op. 26 van Bruch; Barcarolle van Liadow en Caprice espagnole van Moszkowsky, piano soli; Airs Tziganes van Cesar Espejo, Romanza Andaluza en Zigeunerweisen van Sarasate, viool en piano; Zephyr van Leonie Morpurgo en Rhapsodie hongroise van Liszt, piano soli.

Daarna kwam de Chileense pianist Armando Palacios met een recital op 15 December in de Club Asiento met Bach, Schumann, Chopin, Debussy en Liszt op zijn program.

En ten slotte de Spaanse guitarist R. Sainz de la Maza, die werken van Bach, Handel, Mozart e.a. voor guitaar bewerkt en originele composities voor guitaar van Turina, Tarrega enz. speelde, met een recital op 27 December in de Club Asiento en een op 28 December in de Stadsschouwburg.

Al deze December concerten werden gegeven onder auspicien van de Kunstkring, die zijn leden het concert van Sainz de la Maza in de Club Asiento gratis aanbood. Toen was het nog de gelukkige tijd, dat de Kunstkring zich dit kon permitteren.

<1935 | 1937>
 

 

 

Content © R. Boskaljon 1958 - Copyright © CaribSeek 2003 - All Rights Reserved - Web Published: October 20, 2003