You are here

IV.1 Inleiding

  • Sharebar

De Curaçaose samenleving geeft een duidelijk beeld te zien van het proces van cultuurmenging dat zich in de loop van de geschiedenis in de Caribische kolonies van W est- Europese mogendheden heeft afgespeeld. Kenmerkend voor het Caribisch gebied is het samenvloeien in een relatiefkorte tijd van verschillende volkeren, rassen en culturen. Tussen de culturen van deze volkeren heeft zich een intensief proces van acculturatie voorgedaan; een proces waarbij als gevolg van het langdurig contact tussen de verschillende groeperingen over en weer overname heeft plaats gevonden van cultuurelementen, met als gevolg dat er een nieuw patroon is ontstaan waarin de elementen van de oorspronkelijke culturen zijn opgenomen. Dit proces is uiteindelijk in grote trekken uitgemond in een nieuwe cultuur, die zich soms als een harmonieus in elkaar vervlochten geheel presenteert, maar soms ook een syncretisch karakter kan dragen dat wil zeggen dat in de nieuwe vorm die tot stand is gekomen de oorspronkelijke culturen nog goed te onderscheiden zijn.

Wij zullen tenslotte zien dat er ook nog duidelijke overblijfselen zijn van de oorspronkelijke culturen die maar weinig zijn aangetast door het proces dat ik hierboven beschreef.