You are here

IV.2 Het Acculturatieproces

  • Sharebar

Al vroeg zal zich in het contact tussen de dragers van de verschillende culturen in een dergelijke multi-culturele samenleving een kern van gemeenschappelijke normen ontwikkelen die het sociaal verkeer mogelijk moet maken. In het geval van Curaçao en de overige Caribische kolonies zullen in deze gemeenschappelijke kern veel elementen zijn voorgekomen van de cultuur van de koloniserende mogendheid die door zijn dominante positie zijn normen aan anderen kan opleggen. Maar deze gemeenschappelijke kern heeft zich door langdurig contact uitgebreid en steeds meer elementen van de andere culturen in zich opgenomen.

In de loop van de tijd heeft zich een proces afgespeeld van "geven en nemen" tussen de dragers van de verschillende culturen; een proces van "aanvaarden" en "afstoten" van die elementen die in de nieuwe situatie konden bijdragen tot een beter functioneren van de samenleving. Zo zag de Europeaan zijn cultuur creoliseren, terwijl de Afrikaan en de Indiaan een europeanisering van zijn cultuur beleefde. Cultureel werd de Curaçaose samenleving vanaf het begin door een zekere flexibiliteit gekenmerkt.

Globaal kan het acculturatieproces op Curaçao worden gekarakteriseerd als het samenspel tussen de Noord-Europese cultuur van de "Hollanders", de Mediterrane cultuur van de Sefardische joden en de Afrikaanse cultuur van de negers. Het waren immers deze drie segmenten die wij hebben leren kennen als de constituerende elementen van de Curaçaose samenleving.

Er laten zich globaal gesproken drie culturele "sferen" onderscheiden die elkaar in de loop van de tijd hebben beïnvloed, een Noord-Europees Hollandse, een Mediterraans/Latijnse en een Afrikaanse.

Het te beschrijven proces valt dientengevolge te analyseren in drie elkaar aanvullende, maar soms ook tegenwerkende processen n.l. die der "verhollandsing", die der "latinisering" en die der "afrikanisering".

In de volgende paragrafen zal ik trachten deze verschillende culturele invloedssferen die bij dit proces van aanvaarding en afstoting van elkaars cultuurgoed in onze samenleving een rol hebben gespeeld, ieder afzonderlijk en in hun onderlinge betrokkenheid op elkaar te behandelen.