You are here

V.1 Opmerking Vooraf

  • Sharebar

De titel die boven dit hoofdstuk staat, is ruimer dan de inhoud, in zoverre dat slechts de man-vrouw relaties in een bepaalde context aan de arde zullen worden gesteld. De bedoeling is hier de relaties tussen man en vrouw in de context van de voortplanting aan een analyse te onderwerpen.

De voortplanting krijgt gestalte binnen de groep, die doorgaans met de overigens vage term "gezin" wordt aangeduid.

Ik spreek van een "vage term", omdat, naar hieronder zal blijken, aan het begrip "gezin" geen eenduidige inhoud kan worden gegeven, tenzij vanuit een normatieve hoek. Wie los van het normatieve een beschrijving wil geven van de vorm(en) die de man-vrouw-relaties in de verschillende samenlevingen heeft aangenomen, stuit op een heel spectrum van variaties, zowel qua structuur als qua inhoud. Deze variaties zijn gebonden aan tijd en plaats en bevinden zich in het spanningsveld tussen continuïteit en verandering, die men in iedere samenleving aantreft. Naar tijd en plaats heeft één van deze twee aspecten de overhand. In de moderne hedendaagse westerse samenleving overheerst duidelijk de verandering.

Het behoeft geen betoog dat de dynamiek die de samenlevingen in Europa (en de Verenigde Staten) gedurende de laatste decennia heeft gekenmerkt ook de structuur van het gezin, en daarmee de inhoud van het begrip, niet onberoerd heeft gelaten.